3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, RPO Śląskiego 2014-2020

PLANOWANY KONKURS dla  MŚP
data naboru wniosków od 07.08.2018 do 18.09.2018

Działanie realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach biznesowych MŚP.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej, RPO WSL 2014-2020, Typ projektu Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.Kto może składać wnioski?

 

Kto może składać wnioski?
Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparcie można uzyskać m.in. na: zakup narzędzi ICT w postaci nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, koszty szkoleń.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
50,00 %

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
64 702 500,00 PLN

Ogłoszenie o naborze 3.3

PARP – BONY NAINNOWACJE

I etap
Bony na innowacje to prosty i logiczny mechanizm wsparcia. Przedsiębiorca ma pomysł biznesowy na innowację, a jednostka naukowa wiedzę i zasoby techniczne niezbędne do opracowania szczegółów rozwiązania. PARP pomaga połączyć te dwie siły poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe.

W I etapie dofinansowane mogą być  projekty związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii, nowego projektu wzorniczego, nowej lub znacząco ulepszonej usługi.
Nabór wniosków:22.03.2018 – 22.11.2018 r.

Można otrzymać nawet 340 tysięcy złotychprzy poziomie dofinansowania do 85%.

Szczegóły :
https://poir.parp.gov.pl/poir232/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp

2 etap – Konkurs na inwestycje – NOWOŚĆ!
Dla firm które z sukcesem zakończyły projekt w zakresie usług, PARP oferuje środki na projekt inwestycyjny. Po I etapie Bonu na innowacje jeżeli firma ma  zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową może wdrożyć swój pomysł na innowację technologiczną opracowaną przez jednostkę naukową. Dostanie pieniądze na tę inwestycję – nawet 560 tysięcy złotych, przy maksymalnym poziomie dofinansowania do 70%. Środki te może wykorzystać na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, a także na zakup wartości niematerialnych i prawnych. Szczegółowy katalog kosztów inwestycji jest w regulaminie konkursu.

Nabór wniosków: 17.04.2018 – 04.01.2019 r.

Można otrzymać  nawet 560 tysięcy złotych dofinansowania na inwestycje

 

Więcej informacji na temat aplikacji wniosków udzieli:

Izabela Rosa
izabela.rosa@segna.pl
t. 605 508 429

 

-->