Internacjonalizacja MŚP Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

2014-2020 nastawione jest na ekspansję działalności przedsiębiorstw z makroregionu Polski Wschodniej, poprzez rozwój eksportu na nowych rynkach zagranicznych. Wsparcie w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP zakłada opracowanie strategii rozwoju działalności eksportowej wraz z badaniem i rekomendacją rynków najbardziej perspektywicznych dla działalności Wnioskodawcy oraz rekomendację działań niezbędnych do wejścia ze sprzedażą na dany rynek. Nasza firma cechuje się wieloletnim doświadczeniem  w skutecznym pozyskiwaniu dotacji na internacjonalizację działalności. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zapewniamy kompleksowe i indywidualne opracowanie strategii biznesowej oraz pomoc w działach wdrożeniowych prowadzących do rozwoju eksportu.

POPW 1.2

 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Poddziałanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

 

 1. Termin naboru:
  28.04.2017 – 30.06.2017
 1. Zasięg terytorialny:
  Polska Wschodnia (województwo: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie)
 1. Typ projektu:
  Rozwój eksportu
 1. Kto może składać wnioski?
 • Mikro przedsiębiorstwa
 • Małe przedsiębiorstwa
 • Średnie przedsiębiorstwa
 1. Kwota dofinansowania:
  550 tys. PLN
 1. Wysokość wsparcia:
  80% kosztów kwalifikowanych
 1. Wydatki kwalifikowane:

Zakup usługi doradczej opracowania strategii internacjonalizacji firmy;

Wydatki związane z wdrożeniem strategii internacjonalizacji firmy, w tym:

Wyszukiwanie, selekcja, nazwiązanie kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami na wybranych rynkach zagranicznych;

Dostosowanie produktów do wymogów stawianych przez wybrane rynki zagraniczne (np. badania marketingowe);

Uzyskanie certyfikacji lub innej dokumentacji prawnej niezbędnej do rozpoczęcia sprzedaży na wybranych rynkach zagranicznych;

Opracowanie szczegółowego planu kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych, stron internetowych;

Opracowanie wzornictwa opakowań, katalogów produktów, projektowanie logotypów;

Opracowanie regulaminów usług niezbędnych do wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne;

Koszty uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą;

Udział w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych, w tym:

Wynajem i zabudowa powierzchni wystawienniczej;

Organizacja i obsługa stoiska;

Transport eksponatów oraz elementów zabudowy (ubezpieczenie, odprawa celna i koszty spedycji);

Delegacja trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach wraz z opłatami za wizy i ubezpieczeniem;

Wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna i reklama w mediach targowych;

Organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi;

Zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do rozwoju eksportu w formie praw autorskich lub licencji;

 1. Warunki obligatoryjne udziału w konkursie:

Wnioskodawca musi prowadzić działalność na terenie jednego z województw makroregionu Polski Wschodniej – siedziba lub oddział potwierdzony wpisem do odpowiedniego rejestru (KRS lub CEIDG), ponadto wymagane jest wskazanie liczby pracowników zatrudnionych na terenie Polski Wschodniej;

Wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie, osiągał przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN;

Więcej informacji na temat aplikacji wniosków udzieli:

Izabela Rosa
izabela.rosa@segna.pl
t. 605 508 429

-->