Środki Unijne – POIR 3.1

3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka / 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, Inteligentny Rozwój
PLANOWANY data naboru wniosków od 21.11.2016 do 20.11.2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w poddziałaniu  3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
60 dni liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie konkursu, w którym zostały złożone.
Miejsce składania wniosków
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
Konkurs podzielony jest na etapy:

etap I     – od 21.11.2016 r. do 20.02.2017 r.
etap II    – od 21.02.2017 r. do 20.05.2017 r.
etap III   – od 21.05.2017 r. do 20.08.2017 r.
etap IV   – od 21.08.2017 r. do 20.11.2017 r.

Kto może składać wnioski?

Podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usług doradczych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR dostępne na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą (w zależności od rynku, dla którego przygotowywana jest dokumentacja):

  • rynku NewConnect – 100 000,00 zł;
  • rynku GPW – 800 000,00 zł;
  • zagranicznych rynków regulowanych – 800 000,00 zł;
  • rynku Catalyst, wprowadzenie obligacji – 80 000,00 zł;
  • rynku Catalyst, wprowadzenie kolejnej emisji obligacji – 60 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 789 330,00 zł
  • zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 13 553 244,50 zł.

Więcej informacji na temat aplikacji wniosków udzieli:

Anna Skiba
anna.skiba@segna.pl
t. 605 410 033

-->