Środki Krajowe – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce.
Program SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych. Wg informacji NFOŚiGW od 1 sierpnia do 30 listopada przyjmowane są wnioski o dofinansowanie (dotacje i pożyczki ale i wejścia kapitałowe) na wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii.

W programie Sokół przewidziano dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki na warunkach preferencyjnych (faza B+R) oraz finansowanie zwrotne z możliwością częściowego umorzenia lub nowatorski instrument finansowy w postaci inwestycji kapitałowych (dotyczy fazy wdrożenia technologii). Budżet I konkursu wynosi 1 mld zł (dotacje na fazę B+R – 50 mln zł; finansowanie zwrotne fazy W – 950 mln zł).
Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Projekt musi wpisywać się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji  (KIS 7,8,11,12):

KIS nr 7: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
KIS nr 8: Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie:

  • Materiałów i technologii
  • Systemów energetycznych budynków
  • Rozwoju maszyn i urządzeń
  • Przetwarzania i powtórnego użycia materiałów

Surowce naturalne i gospodarka odpadami:
KIS nr 11: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
KIS nr 12: Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie
Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym.

Więcej informacji na temat aplikacji wniosków udzieli:

Anna Skiba
anna.skiba@segna.pl
t. 605 410 033

-->