Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

W obecnej perspektywie jedną z najciekawszych dotacji jest możliwość pozyskania dofinansowania na budowę i rozwój firmy w zakresie własnego centrum badawczo rozwojowego.


Działanie jest dedykowane dla firm posiadających potrzeby i pomysł na rozwój nowych produktów lub usług o innowacyjnych cechach. W celu jej uzyskania konieczne jest opracowanie agendy badawczej. Agenda badawcza powinna zawierać przekonujący plan prac obejmujących zarówno opis prac, ich efektu oraz wskazanie wykonalności technicznej zamierzonych działań. Ważne jest, aby bezpośrednio korespondowała z budżetem projektu w aspekcie planowanych do nabycia urządzeń, aparatury badawczej i technicznej, a harmonogram był przedstawiony w sposób jasny i niebudzący wątpliwości. Jednym z istotniejszych elementów jest również przedstawienie posiadanej kadry badawczej i zaplanowanie jej dodatkowego zaangażowania związanego z rozwojem zaplecza i działalności. Przedmiot agendy badawczej musi być zgodny z tzw. inteligentnymi specjalizacjami określającymi wspierane w tej perspektywie kierunki rozwoju (m.in. medycyna i zdrowie, biogospodarka, energetyka, gospodarka odpadami, technologie i procesy przemysłowe).

 

Przeznaczenie dotacji

Przede wszystkim budżet musi zawierać pozycje zgodne z zaplanowanym zakresem badań, które można sfinansować, m.in. zakup nieruchomości (działki), środki trwałe, wyposażenie, urządzenia, wyposażenie laboratoryjne, oprogramowanie, WNiP.

 

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wartość dotacji to 70% wartości inwestycji, a minimalny budżet to 2 mln zł, (zgodnie z mapą pomocy publicznej), górny limit budżetu to 50 mln zł.

 

Podstawy do otrzymania dotacji

  • pomysł,
  • dobra kondycja finansowa,
  • nie jest wymagane posiadanie nieruchomości ani pozwolenia na budowę.

 

Terminy konkursu Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

W roku 2017 przewidziany jest tylko jeden konkurs, zostanie ogłoszony w dniu 3 kwietnia, a nabór wniosków potrwa do 7 lipca 2017 roku.

 

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw pozwala wspomagać wszelkie projekty związane z tworzeniem i rozwojem centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców z sektora MŚP. Środki finansowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR 2.1) przeznaczone są na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie mające na celu prowadzenie prac B+R w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

POIR 2.1

Więcej informacji na temat aplikacji wniosków udzieli:

Izabela Rosa
izabela.rosa@segna.pl
t. 605 508 429

-->