3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka

3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, Inteligentny Rozwój

Data naboru wniosków od 21.11.2016 do 20.11.2017

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

60 dni liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie konkursu, w którym zostały złożone.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków.

Konkurs podzielony jest na etapy:

etap I     – od 21.11.2016 r. do 20.02.2017 r.

etap II    – od 21.02.2017 r. do 20.05.2017 r.

etap III   – od 21.05.2017 r. do 20.08.2017 r.

etap IV   – od 21.08.2017 r. do 20.11.2017 r.

 

Kto może składać wnioski?

Podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usług doradczych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR dostępne na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą (w zależności od rynku, dla którego przygotowywana jest dokumentacja): • rynku NewConnect – 100 000,00 zł; • rynku GPW – 800 000,00 zł; • zagranicznych rynków regulowanych – 800 000,00 zł; • rynku Catalyst, wprowadzenie obligacji – 80 000,00 zł; • rynku Catalyst, wprowadzenie kolejnej emisji obligacji – 60 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 789 330,00 zł • zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 13 553 244,50 zł.

Linki

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Dokumentacja konkursowa

 

 

Więcej informacji na temat aplikacji wniosków udzieli:

Izabela Rosa
izabela.rosa@segna.pl
t. 605 508 429

-->