2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój

Data naboru wniosków od 08.06.2017 do 08.02.2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs podzielony jest na następujące etapy. Nabór wniosków w etapach prowadzony jest w następujących terminach: I etap – od 8 czerwca do 8 sierpnia 2017 roku; II etap – od 9 sierpnia do 9 października 2017 roku; III etap – od 10 października do 10 grudnia 2017 roku; IV etap – od 11 grudnia 2017 r. do 8 lutego 2018 roku. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach etapu wynosi 80 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2017 r.: 1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 6 323 256,00 zł. 2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 58 676 744,00 zł.

Linki

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja konkursowa

 

Więcej informacji na temat aplikacji wniosków udzieli:

Izabela Rosa
izabela.rosa@segna.pl
t. 605 508 429

-->