Usługi consultingowe

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług doradczych.

Diagnoza strategiczna firmy

Na dynamicznie zmieniającym się rynku istotne jest dopasowanie firmy do otoczenia i rosnących oczekiwań klientów. Oferujemy dobór odpowiednich dla sytuacji Państwa firmy metod analizy i przeprowadzenie diagnozy otoczenia Firmy, jej potencjału (w tym analizę przewagi konkurencyjnej) oraz możliwości rozwoju. Taka diagnoza jest istotnym wstępem do restrukturyzacji lub zmian strategicznych, aktualizacji strategii lub przygotowania nowych rozwiązań w Firmie.

Wsparcie przy opracowaniu lub aktualizacji strategii przedsiębiorstwa

Strategia powinna powstawać z pełnym zaangażowaniem Kierownictwa firmy, które będzie ją realizować wspólnie z Pracownikami. Dlatego proponujemy wsparcie w procesie aktualizacji lub tworzenia strategii, a nie jej przygotowanie. Zaoferujemy metody pozwalające na sprawne przygotowanie strategii, która nie będzie dokumentem leżącym na półce, ale istotną pomocą w podejmowaniu trafnych decyzji w realizacji rozwoju Firmy i zwiększaniu jej wartości dla Właścicieli.

Pomoc w skutecznym wdrażaniu strategii w tym opracowanie Strategicznej Karty Wyników

Często nawet dobrze przygotowane strategie nie są skutecznie wdrażane. Coraz istotniejsze czynniki sukcesu: aktywa niematerialne, zwinność, innowacyjność organizacji, szybkość tworzenia nowych wyrobów, skuteczne zarządzanie wiedzą, budowanie trwałych relacji z klientami oraz zdolność do przyciągania i zaangażowania pracowników z odpowiednimi kompetencjami są trudne do zmierzenia, a co nie jest mierzone często nie jest realizowane. Do pomiaru tych czynników konieczne są nowoczesne systemy, które powinny umożliwiać ocenę przeszłych dokonań, ale i prognozowanie przyszłych sukcesów m.in. przez integrację wskaźników finansowych ze wskaźnikami niefinansowymi.

Proponujemy jedną z efektywnych i najskuteczniejszych metod wdrożenia strategii: Strategiczną Kartę Wyników (Balanced Scorecard – BSC). Spojrzenie na firmę z kilku kluczowych perspektyw (nie tylko przez pryzmat wyników finansowych), skupienie zasobów firmy na działaniach realizujących cele strategiczne, mierniki stosowane do monitorowania realizacji strategii – to niektóre elementy BSC, które zapewniają sukces i skuteczną realizację strategii.

Strategiczna Karta Wyników określa równowagę pomiędzy:

  • celami krótko i długoterminowymi,
  • wskaźnikami finansowymi i niefinansowymi,
  • wskaźnikami oceniającymi i rozwojowymi,
  • perspektywą wewnętrznej i zewnętrznej działalności.

Powiązanie Strategicznej Karty Wyników z Modelem Doskonałości EFQM

Zastosowanie Strategicznej Karty Wyników (BSC) w powiązaniu z Modelem Doskonałości EFQM* pozwala: właściwie realizować właściwe rzeczy. BSC zapewnia realizację właściwych działań z punktu widzenia realizacji celów strategicznych, a Model Doskonałości EFQM wskaże jak te działania realizować właściwie. Wspólny Model BSC i EFQM określa układ i powiązania istotnych dla funkcjonowania firmy elementów, zakłada ciągłą, cykliczną realizację kolejnych etapów zgodnie z zasadą cyklu PDCA (Plan-Do–Check–Act) oraz ułatwia ciągłe doskonalenie funkcjonowania firmy.

* Model Doskonałości EFQM (Europejska Fundacja Nagrody Jakości) służy do obiektywnej oceny systemu zarządzania w firmie, identyfikacji obszarów potencjalnych usprawnień oraz analizy porównawczej z innymi organizacjami, poprzez proces benchmarkingu. Model ten jest szczególnie przydatny dla firm, które mają system jakości wg norm ISO i rozwijają go w kierunku kompleksowego zarządzania jakością TQM. Model ten stanowi podstawę Europejskiej Nagrody Jakości oraz Polskiej Nagrody Jakości.

Pomoc w przygotowaniu i realizacji projektów strategicznych

Projekty strategiczne wymagają opracowania dokumentów typu biznes plan lub studium wykonalności, na potrzeby instytucji finansowych, czasami planu marketingowego dla wdrożenia nowego pomysłu lub innych specyficznych opracowań. Służymy pomocą w określeniu i przygotowaniu niezbędnych analiz i ekspertyz w zależności od indywidualnych potrzeb dla danego projektu oraz możliwych źródeł jego finansowania i wymagań z tym związanych.

Przygotowanie Studium Wykonalności (Feasibility Study) projektu, Analiza koszów i korzyści (AKK)

Studium wykonalności projektu to wielokierunkowa analiza uwarunkowań w tym ekonomicznych, technicznych, organizacyjnych, prawnych oraz środowiskowych określa ono wykonalność projektu z uwzględnieniem różnych opcji osiągnięcia założonego celu. Studium takie często wymagane jest przy finansowaniu inwestycji ze środków publicznych (krajowych lub unijnych), a jego zadaniem jest wykazanie instytucjom finansującym, że projekt nadaje się do realizacji i powinien przynieść zakładane efekty. W przypadku niektórych programów dla uzyskania dofinansowania wymagana jest Analiza kosztów i korzyści (AKK), określająca m.in. efektywność ekonomiczną planowanego projektu. Oferujemy przygotowanie wymaganych dokumentów zgodnie z określonymi wytycznymi. Przy braku takich wymagań zaproponujemy Państwu odpowiednie rozwiązanie, które pozwoli na podjęcie racjonalnej decyzji inwestycyjnej.

Opracowanie Biznesplanu

Biznesplan to dokument zawierający analizę uwarunkowań rynkowych, finansowych, marketingowych, organizacyjnych, a także kadrowych Firmy. Taki dokument niezbędny jest przy zakładaniu firmy, jak i dla jej rozwoju przy kolejnych inwestycjach. Wymagany jest przez dysponujących kapitałem i oferujących finansowanie (banki, inwestorów, instytucje wdrażające unijne programy). Istotnym elementem takiego dokumentu jest wieloletni plan finansowy.

Przygotujemy dla Państwa Biznesplan na podstawie szablonu wymaganego przez instytucję oczekującą jego przedstawienia, albo na podstawie zakresu indywidualnie uzgodnionego z Państwem i dostosowanego do Państwa potrzeb.

Przygotowanie analiz finansowych oraz długoterminowych planów/prognoz finansowych i pomoc w ich monitorowaniu

Często istotnym problemem w Firmie jest brak odpowiednich planów i prognoz, analiz przepływów pieniężnych i możliwych scenariuszy w obszarze finansów – w wyniku czego dochodzi do trudnych, a czasem nawet kryzysowych sytuacji. Oferujemy pomoc w przygotowaniu takich prognoz lub planów finansowych oraz analiz, które ułatwią zarządzanie finansami firmy, lub będą podstawą do pozyskiwania zewnętrznego finansowania. Aby skutecznie wdrożyć system planowania finansowego w firmie, możemy przez uzgodniony okres wspierać Państwa firmę, nie tylko w przygotowaniu planów/prognoz, ale i w monitorowaniu ich realizacji.