Pół miliarda z programu Sokół na innowacyjne technologie środowiskowe

Propozycje wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii – mają szanse na dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach programu Sokół. Przyjmowanie wniosków w II naborze rozpocznie się 19 czerwca 2017 r. Do rozdysponowania jest pół miliarda zł.

Więcej

3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka

3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, Inteligentny Rozwój

Data naboru wniosków od 21.11.2016 do 20.11.2017

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

60 dni liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie konkursu, w którym zostały złożone.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Więcej

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój

Data naboru wniosków od 08.06.2017 do 08.02.2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

Więcej

Internacjonalizacja MŚP Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

2014-2020 nastawione jest na ekspansję działalności przedsiębiorstw z makroregionu Polski Wschodniej, poprzez rozwój eksportu na nowych rynkach zagranicznych. Wsparcie w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP zakłada opracowanie strategii rozwoju działalności eksportowej wraz z badaniem i rekomendacją rynków najbardziej perspektywicznych dla działalności Wnioskodawcy oraz rekomendację działań niezbędnych do wejścia ze sprzedażą na dany rynek. Nasza firma cechuje się wieloletnim doświadczeniem  w skutecznym pozyskiwaniu dotacji na internacjonalizację działalności. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zapewniamy kompleksowe i indywidualne opracowanie strategii biznesowej oraz pomoc w działach wdrożeniowych prowadzących do rozwoju eksportu.

Więcej